Начало

За мен

За пациента

Галерия

Цени

Контакти

ВХОД

ЗА БЪДЕЩИТЕ МАЙКИ

 

 

 

Отпускът за временна нетрудоспособност 

През бремненността имате право да ползвате болнични. Те могат да бъдат издавани от личният лекар и от наблюдаващият ви акушер-гинеколог – до 14 дни. След това се издават болнични от ЛКК (Лекарска Консултативна Комисия) до опредлен брой  дни и след това от ТЕЛК.

На всички бременни се полага  болничен лист за отпуск за бремнност и майчинство. Той се издава за 45 дни преди термина за раждане и от наблюдаващият ви акушер-гинеколог.

В случай на преносване на бременността след термина за раждане, се издава болничен лист за дните на преносването от наблюдаващият ви акушер-гинеколог. Това се прави след като родите и ви изпишат от родилния дом.

Носете винаги личната си амбулаторна карта  (ЛАК, картон за болнични) и актуални данни (имена и адрес по лична карта, точно наименование и адрес  на фирмата на работодателя) , когато се очаква да ви бъде изаден болничен лист.

Винаги следете за броя дни, които сте ползвали и за актуалността на данните ви. Евентуални неточности могат да доведат до обжалване на болничния лист от НОИ.

Отпускът за временна нетрудоспособност се оформя с болничен лист.

Болничните листове се издават по образец – Приложение №3 към Наредбата за реда за представяне в Националния Осигурителен Институт на данните за издадвените болнични листове и решенията по обжалването им (НРПНОИДИБЛРО).  Болничен лист се издава за времето от първия ден на настъпване на временната неработоспособност до деня на нейното възстановяване или до установяване на трайно намалена работоспособност от ТЕЛК. Когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца (180 дни) без прекъсване или 12 месеца (360 дни) с прекъсване в  2 предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само чрез контролен преглед от ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възсановяване на работоспособността в следващите 6 месеца.

  • В АГПСМП по АГ Гален ООД има ЛКК (Лекарска Консултативна Комисия), чрез която се издават болнични листи за временна нетрудоспособност. Болничните листи от ЛКК се издават за домашно лечение и за не повече от 30 календарни дни. По преценка на лекуващият лекар, болничният лист може да бъде „продължен“ чрез ново решение от ЛКК.

В АГПСМП по АГ Гален ООД, ЛКК взема решения  само в съботните дни от месеца, болничните листи се издават със задна дата.  Пример: В болнични излизате на 26.10., което е четвъртък, болнияният лист се издава на 28.10-събота, с дата на започване 26.10..

Всеки издаден болничен лист от ЛКК комисия се заплаща 30лв, тъй като нашата комисия няма сключен договор със РЗОК.

  • Договор с РЗОК, за ЛКК решения и издаване на болнични има налични в Стара Загора.

Там болничните листи не се заплащат. Необходима Ви е Амбулаторната карта и Талон за специализирана АГ ЛКК комисия.

Необходим документ, за да Ви бъде издаден болничен лист, са:

  1. Амбулаторна карта, която трябва да бъде заверена от Личен лекар с подпис, печат и номер.
  2. Попълнена бланка с Вашите данни по лична карта и данните за местоработата Ви – тази бланка се намира на регистратура и се попълва лично. Тя е необходима само ако болничният Ви лист ще бъде издаден от нашата комисия и се попълва еднократно, освен ако не настъпи промяна в данните Ви.
  3. Талон за специализирана АГ ЛКК комисия – този документ е необходим ако болничният Ви бъде издаден от ЛКК комисия, имаща сключен договор с РЗОК. Талонът се издава от лекарят, проследяващ бременността Ви.

 

Отпуск за бременност и майчинство

Правото на отпуск по майчинство е уредено в чл. 163 КТ. На основание чл.163 ал.1 от КТ, работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер на 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането. За периода до 135 дни, отпускът за временна неработоспособност се удостоверява с издадени от органите на медицинската експертиза болнични листове, а за периода след 135 до 410 се разрешава отпуск на основание Кдекса на труда о по реда на Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Първият болничен лист е за 45 дни преди раждането, като датата, определена като термин на раждането, не се включва в периода на този отпуск. Болничният лист се издава еднолично от лекаря, който осъществява наблюдението на бременната. Следващият болничен лист е за 42 календарни дни непосредствено след раждането – от лекарят който е водил раждането. Ако раждането е станало без медицинско наблюдение – от личния лекар на родилката. Когато раждането не настъпи в рамките на 45-те дни, отпускът поради бременност се продължава с нов болничен лист до деня на раждането. Когато раждането е станало преди изтичането на 45 дневния отпуск поради бременност,а също и при преждевременно раждане, когато не е съществувала възможностда се започне ползването на 45 дневния отпуск поради бременност, болничен лист се издава за остатъка или на неизползвания отпуск поради бременност.

Болничният лист за 45 дни преди раждането се издава на самата дата или следващите дни според работния график на проследяващият Ви акушер-гинеколог. Заплаща се 5лв – такса за издаване на документ. Необходима е Амбулаторна карта и попълнена бланка с вашите и тези на работодателя Ви данни.

Болничните листи се представят по електронен път в НОИ, служителя е длъжен да представи хартиен носител на работодателя си.

 

ЗА ВЪПРОСИ С БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ